Fmen
Optionen
Informci
Bevezető > Nemzetközi Testvériskola

Nemzetközi Testvériskola
T�rsadalmi Meg�jul�s Operat�v Program

�Hazai �s nemzetk�zi testv�riskolai kapcsolatok kialak�t�sa�

T�MOP-3.3.14.B-14/1

 


 


 

Testv�riskolai kapcsolat kialak�t�sa az �zdi II. J�nos P�l Katolikus �ltal�nos Iskola �s a Kőr�si Csoma S�ndor �ltal�nos Iskola k�z�tt

 


 

Egy�ttműk�d�s tagint�zm�nyek:

Az erd�lyi testv�riskola  

         Az int�zm�ny neve, c�me: Kőr�si Csoma S�ndor �ltal�nos Iskola (537350 Sz�kelyvars�g 386.sz�m, Rom�nia Hargita megye)

         El�rhetős�ge: 537350 Sz�kelyvars�g 386.sz�m, Rom�nia Hargita megye

         K�pviseli: Tif�n Ervin Csaba igazgat�

A hazai testv�riskola:

         Az int�zm�ny neve, c�me: II. J�nos P�l Katolikus �ltal�nos Iskola (Magyarorsz�g, B-A-Z Megye, 3600 �zd, Bem �t 8.)

         El�rhetős�ge: 3600 �zd, Bem �t 8

         K�pviseli: Kocska �gnes  igazgat�

 

A programban r�sztvevő oktat�k sz�ma:

 

Az �zdi II. J�nos P�l Katolikus �ltal�nos Iskola �ltal deleg�lt pedag�gusok nemek szerinti megoszl�sban:

 

Oktat�k sz�ma

�sszesen

II. J�nos P�l Katolikus �ltal�nos Iskola, �zd

8

 

Az �zdi II. J�nos P�l Katolikus �ltal�nos Iskola programjaiba bevont pedag�gusok sz�ma �sszesen 8 fő, k�z�l�k:

         5 fő fel�gyelő tan�r

         1 fő pedag�gus a heti foglalkoz�sok megtart�s�ra

         2 fő pedag�gus j�t�kszakk�r megtart�s�ra

 

A programba bevonni tervezett di�kok sz�ma:

Az �zdi II. J�nos P�l Katolikus �ltal�nos Iskola �ltal bevont di�kok megoszl�sa: 30

 

 

Szakmai tartalom:

 

 

A di�kok �s a pedag�gusok �ltal tetszőlegesen kiv�lasztott �s k�z�sen fel�p�tett projekt kidolgoz�sa:

 

 

A k�t int�zm�ny az egy�ttműk�d�s fő t�mak�r��l a �Az eg�szs�ges �letm�d fontoss�g�t� jel�lte meg.

E t�mak�r k�r� �p�tj�k a projektben tal�lhat� programokat, tev�kenys�geket, előad�ssorozatot �gymint az ��nk�ntess�g fontoss�ga�, a �Gener�ci�k k�z�tti egy�ttműk�d�sek�, tov�bb� a �A partner iskol�k bemutat�sa �s megismertet�se�.

 

C�lunk az akt�v �s folyamatos int�zm�nyk�zi kapcsolat kialak�t�sa �s megerős�t�se az eg�szs�ges �letm�d egy�ttműk�d�si ter�leten.

 

A projekt sor�n c�lunk a tanul�k ment�lhigi�n�s eg�szs�gfejleszt�s�nek előseg�t�se az int�zm�nyek oktat�si, nevel�si, vall�si c�ljaival �sszef�ggően. 

 

Int�zm�ny�nk c�lja a tanul�k szem�lyis�g�nek kereszt�ny szellemű form�l�sa, a tanul�k szem�lyis�g�nek fejleszt�se, probl�mamegold� gondolkod�s kialak�t�sa, az inform�ci�k �rtelmez�s�nek k�pess�g�vel val� felruh�z�s. Eg�szs�ges �letm�dra, csal�di �letre nevel�s.

 

A kapcsolattart�s a k�t iskola di�kjai �s pedag�gusai k�z�tt

 

 

A projekt sor�n c�l a k�t iskola k�z�tti intenz�v kapcsolattart�s kialak�t�sa, az iskol�k programk�n�lat�nak bőv�t�se. A kapcsolattart�s elm�ly�t�s�vel c�l az �zdi int�zm�nyben tanul� h�tr�nyos helyzetű, halmozottan h�tr�nyos helyzetű tanul�k sz�m�ra a saj�tjukt�l elt�rő �lethelyzetű tanul�kkal val� megismerked�s előseg�t�se.

 

A program megval�s�t�sa a gyermekek kompetenci�inak fejleszt�s�n t�l olyan int�zm�nyk�zi kapcsolatok kialak�t�s�t seg�ti elő, mely sor�n az int�zm�nyeknek lehetős�ge ny�lik az oktat�s, nevel�s k�l�nb�ző ter�letein, kiemelten a h�tr�nyos helyzetű, halmozottan h�tr�nyos helyzetű tanul�k oktat�s�val, nevel�s�vel kapcsolatosan szerzett tapasztalatok �s j� gyakorlatok megoszt�s�ra.

 

A projekt sikeres megval�s�t�sa szempontj�b�l, a g�rd�l�keny munkafolyamatok �rdek�ben kiemelten fontos szempontot k�pvisel a rendszeres kapcsolattart�s.   

A kapcsolattart�s sor�n az elektronikus levelez�sen �s a telefonos kapcsolattart�son t�l, előt�rbe helyezz�k a szem�lyes tal�lkoz�sok lehetős�g�t is. Az iskol�k k�z�tti t�vols�g nagys�ga miatt a folyamatos szem�lyes tal�lkoz�k nem lehets�gesek, de a projekt megval�s�t�sa sor�n egy alkalommal sor ker�l a szem�lyes tal�lkoz�sra is a partner iskola int�zm�ny�ben. A szem�lyes tal�lkoz� dokument�l�s�r�l fot�k, jelenl�ti �vek, megh�v�k, jegyzők�nyvek tan�skodnak majd.